เกี่ยวกับเรา

Excellence is our promise

Multiplus Audit & Consuting Co.,Ltd (MULTIPLUS) ให้บริการในการตรวจสอบ,  ให้คำแนะนำด้านภาษีและการเงิน แก่บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนทั่วไป ในหลากหลายประเภทธุรกิจ

การให้บริการทางวิชาชีพของ MULTIPLUS เกิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมความร่วมมือซึ่งเป็นการรวมเอา

แนวทางที่เหมาะสมและที่สามารถเพิ่มคุณค่าให้แก่ลูกค้าตามการเติบโตของตลาดที่ลูกค้าทำธุรกิจอยู่   

ซึ่งเอื้อต่อการสร้างพันธสัญญาที่เข้มแข็งระหว่างกันภายใต้วัฒนธรรมความร่วมมือนี้

ความเป็นมืออาชีพของ MULTIPLUS นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร การสร้างความเชื่อมั่นของสาธารณะ

ตลอดจนการสร้างผลได้ในทางบวกให้แก่องค์กรของลูกค้า

กลยุทธ์หลักที่ MULTIPLUS ใช้คือการจัดให้มีตัวอย่างความสำเร็จที่สามารถเข้าใจได้ง่าย  ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติได้

อย่างเหมาะสม โดยแนวทางเป็นข้อแนะนำภายใต้จรรยาบรรณวิชาชีพและการปฏิบัติงานที่เหมาะสม

คำนิยมจากผู้บริหาร

 (+66)2540-0182

Multiplus Audit and Consulting Co.,Ltd

8/2 Multiplus Building | Ramkhamhaeng Road | MinBuri District | Bangkok
10510 | Thailand

©2017 BY MULTIPLUS AUDIT & CONSULTING CO., LTD